Въведение

Значението на Корпоративната социална отговорност за малките хотели и ресторанти

Корпоративната социална отговорност (КСО) означава постигането на усепхи в бизнеса чрез зачитане на етичните ценности и уважение към хората, общността и природната среда. Според Европейската комисия корпоративната социална отговорност е концепция, при която компаниите интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и социалните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заинтересовани страни. КСО е ангажиментът на бизнеса да допринася за устойчивото икономическо развитие и да гарантира връзката с работниците, техните семейства, местната власт и обществото като цяло с цел повишаване качеството на живота, което да бъде приемливо както за бизнеса, така и за развитието.

Обществото и бизнесът са взаимно свързани: бизнесът осигурява работни места, произвежда, плаща данъци, докато обществото осигурява работна сила, потребление и инфраструктура. Те не могат да съществуват един без друг и работят заедно в обща полза.

Любопитно е, че множество статистически източници показват, че предприятията, които имат добра търговска етика са по-добре финансово в сравнение с останалите. Някои добре известни туристически марки, които прилагат принципите на КСО, са доказателство за силната положителна връзка между КСО и рентабилността.

Освен положителното икономическо въздействие от прилагането на добри КСО-практики, въпросът дали дадена фирма функционира етично или не е от изключително значение за бъдещите й служители. Последователната корпоративна политика може да се окаже трамплин за привличането на най-добрите специалисти, тъй като хората предпочитат да работят за фирми, които са загрижени не само за себе си, но и за своите служители, клиенти и околната среда.

От друга страна потребителите са все по-заинтересовани от това как фирмите печелят и очакват от бизнеса да бъде отговорен за своето социално, етично и екологично влияние върху местната общност и обществото като цяло. Те отдават своите предпочитания на хотели и ресторанти, които вземат конкретни мерки за това, огласявайки ги сред своите настоящи и бъдещи клиенти.

КСО практиките, свързани с околната среда включват от една страна „еко туризъм”, който е насочен към опазването на природата и нейните ресурси, както и „социо-туризъм”, който се фокусира върху местната култура. Те заедно се стремят да намалят отрицателното въздействие на туризма и да подхождат с уважение към околната среда, местните хора и тяхното културно наследство. Отговорното управление на ресурсите спомага не само за намаляването на вредното влияние върху околната среда, но много често се изразява и в значителното намаляване на оперативните разходи, напр. чрез намаляването и рециклирането на отпадъците.

Социалните проблеми, създадени от туризма, като например загубата на традиционната икономика и култура, комерсиализацията на изкуството и занаятите, придвижването на местното население към по-големите градове и др., може да намали привлекателността на дестинациите. За да бъде устойчив и икономически успешен, негативното социално въздействие на туризма не трябва да бъде игнорирано. Социалните и екологичните проблеми, създадени от бизнеса могат да бъдат решени само от него и чрез прилагане на социално отговорни политики. Както Дохърти декларира през 2007:
“Устойчивостта не се изразява само в грижата за околната среда. Тя е също и умението на дадена компания да оперира успешно днес, без да излага на риск своята успешна дейност в бъдеще.”

Контекст и цели

Настоящият самоучител бе разработен в рамките на проект RESPONS (www.responsalliance.eu), съфинансиран от програма „Учене през целия живот”. Основната цел на проекта е да подобри квалификацията на мениджърите на малки и средни хотели и ресторанти. Самоучителят подкрепя ученето през целия живот, което може лесно да се интегрира в ежедневната работа и улеснява неформалното учене на работното място.
Разработените теми са свързани с корпоративната социална отговорност, която се превръща в решителен фактор за успех на фирмите от сектор ХОРЕКА. Корпоративната социална отговорност е разгледана, като прилагане на отговорни икономически дейности по отношение на собствените продукти или услуги (пазарите), на екологията (околна среда), на взаимоотношенията с персонала (работно място) и с външните заинтересовани страни. Самоучителят има за цел да подготви ръководния/специализирания персонал да предоставя иновативни и висококачествени продукти и услуги, като в същото време:

 • Да управлява устойчиво и да развива човешките ресурси;
 • Да интегрира социални стандарти в бизнес стратегията на организацията;
 • Да планира стратегически, да организира и управлява екологично отговорната употреба на ресурсите;
 • Да намалява системно отрицателното въздействие от дейността си върху околната среда;
 • Да Опазва и рекламира местното културно наследство…

…и не на последно място – да повишава конкурентоспособността на своето предприятие.

Придобиването на формална квалификация по хотелиерство и ресторантьорство и/или на други съпоставими знания и умения, натрупани с професионалния опит е полезна предпоставка, за да се възползвате напълно от информацията, която ви представя този самоучител. Освен това трябва да имате и изразен интерес към прилагането на принципите на КСО във взаимоотношенията ви с персонала, бизнес партньорите и местната общност, а така също и по отношение на околната среда.

Как да използвате настоящия самоучител?

Самоучителят е замислен като средство за придобиване на знания за КСО по време на ежедневната ви работа. Ето защо той не трябва да се прочита еднократно от началото до края. Тъй като отделните теми са написани под формата на въпроси и отговори, те притежават известна автономност. Това ви дава възможност да прегледате информацията, която ви е необходима в точно определен момент.

Самоучителят се състои от 4 модула, а всеки модул съдържа определен брой теми (въпроси). Всяка тема съдържа теоретична информация, както и примери от практиката, а модулите завършват с добри практики за прилагането на дейности за КСО от малки хотели и ресторанти.

Четирите модула съдържат следните теми:
1) Модул 1: Отговорно управление

В него ще научите за:

 • Отговорното управление и какво обхваща то;
 • Основни трудови и екологични норми и закони;
 • Мерки за обучение/ специфични за сектора образователни тенденции;
 • Как да идентифицирате недостатъчните знания/ нуждата от обучение?
 • Как да управлявате отговорно и да споделяте социално отговорни практики?
 • Как да разрешите трудности и проблеми чрез отговорно управление?
 • Как да създадете сигурен и безопасен туристически продукт?
 • Как да осъществите равнопоставеност за всичките ви служители?

2) Модул 2: Пазари

В този модул ще научите за:

 • Кои са веригите на доставки за ХОРЕКА сектора?
 • Как да се кооперирате успешно с доставчиците?
 • Как да подобрите качеството на услугата?
 • Как да се подготвят маркетинговите дейности?
 • Как да се взаимодейства с клиентите?
 • Как да се измерва удовлетвореността на госта?
 • Етични аспекти на световните пазари.

3) Модул 3: Околна среда

В този модул ще научите за:

 • Ползите от прилагането на устойчиви дейности за околната среда;
 • Регламенти и закони за опазването на околната среда;
 • Как да намалите разходите за вода и енергия?
 • Как да намалите замърсяването на въздуха и да рециклирате отпадъците?
 • Как да намалите отрицателното въздействие върху околната среда до най-ниска степен?
 • Как да повишите осведомеността си за нуждата от опазване на околната среда?

4) Модул 4: Местна общност

В този модул ще научите за:

 • Как да привлечете работниците за каузи, свързани с местната общност и културното наследство?
 • Как да промотирате местното и културно-историческото наследство?
 • Как да намерите точния баланс между икономическите мерки и опазването на природните и културните богатства?
 • Как отговорно да използвате местните ресурси?
 • Как по-добре да работите с местните партньори и продукти?
 • Наемане на местни служители;
 • Подкрепа на местни и културни инициативи;
 • Източници на информация за прилагане на схеми за менторство и чиракуване (дуална система);
 • Маркетинг с кауза.

Всеки модул завършва с тест за самооценка, чрез който може да проверите придобитите по отделните теми знания.
Настоящият самоучител се допълва от интерактивна карта на уменията или т. нар. „Пътеводител за устойчив бизнес”, в който нагледно са илюстрирани примери за добри практики в хотелиерството и ресторантьорството и необходимите умения и компетентности посредством кратки видео клипове. Ще намерите Пътеводителя на уебсайт: www.responsalliance.eu. Моля, разгледайте го!