Цели

  • Идентифициране на нуждите, свързани с уменията и квалификационните изисквания за професиите „управител на хотел” и „управител на ресторант”;
  • Подкрепа при придобиването на секторни умения в туризма и подобряване на сътрудничеството между образование и бизнес;
  • Повишаване ангажираността на работодателите и социалните партньори;
  • Обогатяване и надграждане на специфичните умения на мениджърите на малки хотели и ресторанти, основани на резултатите от ученето и подпомогне прозрачността и съпоставимостта на квалификациите и мобилността на учащите и трудещите се;
  • Улесняване на неформалното учене на работното място;
  • Предоставяне на леснодостъпна и качествена информация за учене през целия живот.